Ja, používateľ internetového obchodu a webovej stránky vatsak.sk (ďalej len „Predmet osobných údajov), v súlade s informáciami, ktoré som uviedol na webovej stránke vatsak.sk, zákonom Slovenskej Republiky z 29. novembra 2017

o ochrane osobných údajov, týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov (informácií a súhrnných informácií o mne) v databáze užívateľov webovej stránky Vatsak za nasledujúcich podmienok:

Subjekt osobných údajov týmto dáva svoj súhlas so zadávaním a používaním svojich osobných údajov do Databázy užívateľov webovej stránky „Vatsak“ a so spracovaním jeho osobných údajov Vlastníkom (najmä na zhromažďovanie, evidenciu, zhromažďovanie , uchovávanie, prispôsobovanie, zmena, obnovovanie, používanie a distribúcia, depersonalizácia, likvidácia osobných údajov vrátane využívania informačných (automatizovaných) systémov a iných úkonov, ktoré môže Vlastník vykonať so svojimi osobnými údajmi: meno, priezvisko, priezvisko, počet prostriedkov komunikácia, elektronické identifikačné údaje (IP adresa, telefón, e-mail), údaje o mieste bydliska, ako aj ďalšie osobné údaje a informácie poskytnuté v súlade s požiadavkami platnej legislatívy a/alebo dobrovoľne Subjektom osobných údajov Vlastníkovi výlučne za účelom evidencie osobných údajov Subjektu v databáze užívateľov webovej stránky „Vatsak“ s následným zasielaním Osobných údajov Subjektu poštových správ a sms-správ vrátane reklamných a informačných zásielok za účelom zabezpečovať realizáciu občiansko-právnych a hospodársko-právnych vzťahov, vykonávanie kalkulácií, účtovníctva a daňového účtovníctva, pre komunikáciu a zmluvné vzťahy so štátnymi orgánmi, protistranami a inými tretími osobami pri podnikateľskej činnosti, ako aj na iné účely ktoré nie sú v rozpore so súčasnou legislatívou.

Vlastník sa zaväzuje v súlade s požiadavkami právnych predpisov Slovenska Republica v oblasti ochrany osobných údajov zabezpečiť riadnu ochranu osobných údajov pred nezákonným spracúvaním, ako aj pred nezákonným prístupom k nim, vrátane prijatia potrebných opatrení, aby nedošlo k sprístupnenie osobných údajov zamestnancami a/alebo inými oprávnenými osobami Vlastníka, ktorým boli tieto osobné údaje zverené alebo sa o nich dozvedeli v súvislosti s plnením Zmluvy.

V súlade so zákonom Slovenskej Republiky z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov má Subjekt osobných údajov právo:

1) vedieť o zdrojoch zhromažďovania, umiestnení ich osobných údajov, účele ich spracovania, mieste alebo mieste bydliska (bydliska) vlastníka alebo správcu osobných údajov alebo dať primeraný mandát na získanie týchto informácií ním povereným osobám okrem prípadov ustanovených zákonom;

2) dostávať informácie o podmienkach poskytovania prístupu k osobným údajom, najmä informácie o tretích stranách, ktorým sú jeho osobné údaje odovzdávané;

3) získať prístup k vašim osobným údajom;

4) dostať najneskôr do tridsiatich kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti, okrem prípadov ustanovených zákonom, odpoveď, či sa jeho osobné údaje spracúvajú, ako aj dostať obsah týchto osobných údajov;

5) predložiť odôvodnenú žiadosť vlastníkovi osobných údajov s námietkou proti spracovaniu jeho osobných údajov;

6) vzniesť odôvodnenú požiadavku na zmenu alebo likvidáciu vašich osobných údajov ktorýmkoľvek vlastníkom a správcom osobných údajov, ak sú tieto údaje spracúvané nezákonne alebo sú nedôveryhodné;

7) chrániť Vaše osobné údaje pred nezákonným spracovaním a náhodnou stratou, zničením, poškodením v dôsledku úmyselného zatajenia, ich neposkytnutia alebo predčasného poskytnutia, ako aj ochranu pred poskytovaním informácií, ktoré sú nedôveryhodné alebo znevažujú česť, dôstojnosť a prirodzenú obchodnú povesť. osoba;

8) podávať sťažnosti na spracúvanie osobných údajov poverencovi alebo súdu;

9) uplatniť opravné prostriedky v prípade porušenia právnych predpisov o ochrane osobných údajov;

10) vznášať výhrady k obmedzeniu práva na spracúvanie osobných údajov pri udelení súhlasu;

11) odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov;

12) poznať mechanizmus automatického spracúvania osobných údajov;

13) na ochranu pred automatizovaným rozhodnutím, ktoré má pre neho právne následky.

Tento súhlas je platný na dobu neurčitú.

Subjekt osobných údajov môže tento súhlas odvolať zaslaním písomného oznámenia Vlastníkovi najmenej 90 (deväťdesiat) dní pred predpokladaným dátumom odvolania tohto súhlasu. Subjekt osobných údajov súhlasí s tým, že Vlastník nie je povinný počas uvedenej doby prestať spracúvať osobné údaje a zlikvidovať osobné údaje Subjektu osobných údajov. Odvolanie nebude mať spätnú účinnosť vo vzťahu k osobným údajom spracúvaným pred nadobudnutím účinnosti takéhoto odvolania.

Vlastník nezodpovedá za akékoľvek spracúvanie, nezabezpečenie režimu prístupu a ochrany osobných údajov Subjektu osobných údajov tretími stranami, vrátane zamestnancov Vlastníka, ak je takýmto pracovníkom umožnený prístup.